• Διάγνωση αναγκών
  • Προσαρμοσμένη εκπαίδευση
  • Στοχευμένη τοποθέτηση
  • Υποστήριξη και εποπτεία
  • Σύνθεση δράσεων επαγγελματικής κατάρτισης και ενσωμάτωσης στην αγορά εργασίας