• Άμεση και ολοκληρωμένη πληροφόρηση
  • Σύζευξη των αναγκών των επιχειρήσεων με τα επαγγελματικά προσόντα των εκπαιδευομένων
  • Στήριξη στον καθορισμό επαγγελματικών δεξιοτήτων και εκπαιδευτικών αναγκών
  • Στόχευση όλων των δράσεων κατάρτισης στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς